Vergi Sorgulama

Vergi sorgulama sistemi ülkemizdeki giderlere karşılık alınmaktadır. Sorgulanan vergiler adresinden yapılmaktadır vergi sisteminde bulunan bilgiler güncel olup resmi belge yerine geçmemektedir.

Belgelenen çıktılar sadece bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz, kullanılabilmesi için vergi dairelerince tastiklenip onaylandığında ancak resmi makamlarca geçerli olacağından bu belgelerin vergi dairelerinden alınması gerekmektedir.

Vergi Levhası Sorgula

Vergi levhası sorgulama panelinde sorgulayan ve sorgulanan kişilerin bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Bu yüzden panelin sol tarafında sizinle ilgili kişisel bilgiler; TC. Kimlik No,Ad,Soyad,Nüfus Cilt No,Nüfusa kayıtlı il istenecektir.

Sorgulayacağınız kişiyle ilgili de Vergi kimlik numarası veya TC kimlik numaralarından sadece birini girmeni istenecektir. Sorgulamak istediğiniz vergi levhasının İli ve Vergi Dairesi adı ile ilgili seçimi de yaptıktan sonra Sorgula düğmesine basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İşlemler kayıt altına alındığı için yine panelin sol tarafındaki Listele butonuna basarak daha önce yapmış olduğunuz sorgulamaları öğrenebilirsiniz.

Gecikme Zammı ve Faizi

Amme alacaklarının vadesinde ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulanır. Amme alacağının tanımı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun birinci maddesinde yapılmıştır. Buna göre, Devlete, vilâyet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. İdarelerin akitten, haksız fiilden ve haksız iktisaptan doğan alacakları amme alacağı niteliğini haiz olmadığı için bu tür alacaklar hakkında 6183 sayılı Kanun uygulanmayacaktır. Bu tür alacaklar genel hükümlere göre tahsil edilir. Bu alacakların vadesinde ödenmemesi durumunda 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre kanuni faiz uygulanır. Devamı »

Gayrimenkul Sorgulama

Taşınmazlara ait bilgi ve belgeler, Medeni Kanunun 1020. maddesi “Tapu Sicilleri herkese açıktır. İlgilisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve bilgilerinin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesi veya örneklerinin verilmesini isteyebilir.. ” hükmü ve yine Tapu Sicil Tüzüğünün 101. maddeleri gereğince sadece ilgilisine verilebilir.

Taşınmazınızın kayıtlı olduğu Tapu Sicil Müdürlüğüne taşınmazın ilgilisi olduğunuzu ortaya koyan belgelerle birlikte müracaat ederek ilgilisi olduğunuzun tesbiti halinde taşınmazınız ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz. Devamı »

Dilekçe Sorgulama

Vergi dairesine verdiğiniz herhangi bir dilekçenin işleme konulup konulmadığıyla ilgili veya dilekçe durumunun ne olduğuyla ilgiliyi bilgiyi alabileceğiniz bir sorgulama sayfasıdır.

Size vereceğimiz sayfaya girip; verdiğiniz dilekçenin dilekçe numarasını ilgili bölüme girdikten sonra, vergi veya tc. kimlik numaranızı girip, güvenlik kodunuzu da kutucuğa girmek suretiyle sorgula düğmesine basmanız gerekmektedir.

Vergi Kimlik No Sorgulama

Bu bölümde sadece kişisel vergi levhaları sorgulamaları yapabilirsiniz. Bireysel bir levha sorgulaması olduğu için sorgulamasını yapacağınız kişinin tüm kişisel bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Kurumsal vergi levhası sorgulama işlemi daha yürürlülüğe girmemiştir.

Vergi levhası panelinde sorgulayan ve sorgulanan kişilerin bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Bu yüzden panelin sol tarafında sizinle ilgili kişisel bilgiler; TC. Kimlik No,Ad,Soyad,Nüfus Cilt No,Nüfusa kayıtlı il istenecektir. Devamı »

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir: Kişinin çalışması karşılığında ve çalışma dışında elde ettiği her türlü kazançlarıdır. Kişinin geliri, o kişinin vergi ödeme gücünü gösteren en önemli göstergesidir. Geliri yüksek olan bir kişinin ödeme gücü geliri düşük olan kişiye göre daha fazladır. Gelir kişilerin harcama ve servetlerinde de etkilidir. Gelir arttıkça kişilerin harcama güçleri ve servetleri de artmaktadır. Her ne kadar gelir, vergi ödeme gücünü belirlemede çok önemli bir unsur olsa da gelirlerin tamamının vergilendirilmesi mümkün değildir. Gelir kaynaklarının yapılarının birbirinden farklı olması, kişilerin ve aile yapılarının farklılığı, farklı türde gelir unsurlarından oluşması vb. nedenlerde sadece gelirlerin vergilendirilmesi yeterli olmamaktadır.

Gelir Vergisi Nedir ?

Şahıs firmalarının bir dönemde elde ettikleri kâr üzerinden Devlete ödediği vergiye GELİR VERGİSİ” denir.Gelir Vergisi “Gelir Vergisi Beyannamesi” ile devlete ödenir.Beyan mükellefin imzası ile yetkili muhasebeci tarafından yapılır.Muhasebeci beyannameyi,hesap döneminin kapatılmasını takip eden üçüncü ay(Mart Ayı) içinde , ilgili vergi dairesine vermek zorundadır. Gelir vergisi 3 eşit taksitte ödenir.Birinci taksit Mart ayı içersinde , ikinci taksit Haziran ayında ve üçüncü taksit ise Eylül ayı içindedir. Devamı »

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Vergininin konusunu, motorlu taşıtlar olmak şartıyla bütün hava, deniz ve kara taşıtları oluşturur.Kısaltılmış hali MTV dir.

Bu verginin kapsamı:

-Karayolları trafik kanununa göre trafik şubelerine kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları

-Ulaştırma bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopterler

-Liman ve belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarıdır. Devamı »

Vergi Türleri

Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur. Vergi borcunun doğumuna neden olan ekonomik unsurlar verginin konusunu oluşturmaktadır. Verginin konusu genel ve soyut bir kavramdır. Vergi kanunları genellikle vergi kavramlarını tanımlamaktadır. Ancak verginin konusunu belirleyen genel bir tanım getirilmemiştir. Kanun koyucu her vergi için konuyu belirtmeyi uygun bulmuştur. Böylece her vergi kanunun genellikle ilk maddelerinde o verginin konusu belirtilmiştir. Verginin konusu verginin temel öğelerindendir. Konusu belli olmayan bir verginin konulması ve alınması mümkün değildir. Verginin kanuniliği ilkesi gereği verginin konusunun belirtilmesi şarttır. Devamı »

Vergi Nedir

Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Vergi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere kişilerden zorla aldıkları paralardır.Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görevdir.

Anayasada yer alması nedeniyle yerine getirilmesi zorunlu ve çok önemli bir ödevdir. Verginin zorla alınması anayasada yer almasından ve vatandaşlık görevi olmasından kaynaklanmaktır. Dolayısıyla kimsenin vergi ödememe gibi ya da ödeme konusunda direnme gibi bir tercihi söz konusu olamaz. Anayasamızın 73. maddesinde vergi ile ilgili tanımlama ve bu konu ile yetkili organlar açıkça ifade edilmektedir. Vergileme yetkisi devletindir ve egemenlik gücüne dayanarak devlet kişilerden vergi alır. Kamusal hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yapılacak harcamalarda vergiler, çok önemli bir mali kaynak oluşturmaktadır.

Vergiler sadece kaynak olmakla kalmayıp aynı zamanda devlete sosyal, ekonomik ve politik amaçlarına ulaşabilmesi için de yardımcı olmaktadır. Devlet vergiyi bazı durumlarda özendirici bir araç olarak kullanmaktadır. Vergiler devletin kamu hizmetlerinin finansmanını sağlarken aynı zamanda devleti sosyal, ekonomik ve politik hayata müdahale etmesini de sağlayan bir araçtır. Devamı »

Vergi Sorgulama Taşıt

Vergi sorgulama taşıt (araç) için adresinde yapılmaktadır. Vergi sorgulamaları taşıtlarda iki taksitle alındığından birinci dönem ve ikinci dönem olarak sorgulanmaktadır. Araba alırken alınacak taşıt’ın borcu var ise noter tarafından satışı yapılmamaktadır. Sigorta şirketi tarafından ise trafik poliçesinin iptal edilmesi zorunlu olmaktadır. Kasko poliçesi var isede dondurulup veya iptal edilebilmektedir. Araca ait sigorta poliçesinde sağlık ile ilgili teminatların devrinde ise aktarımlar bulunmamaktadır.